Vyrovnávací hmota S

VYROVNÁVACÍ HMOTA ,,S“ je určena k vyrovnávání savých podkladů (betonových, dřevěných) v interiéru. Je vhodná ke zhotovení rovných podkladů pro kladení všech druhů podlahovin. Tvrdne v tloušťce do 5 cm rychle, bez napětí a trhlin. Sestává z práškové a kapalné složky,které se mísí těsně před použitím. 

TMEL “S” – šedý prášek na bázi hydraulického pojiva. Tužidlo “S” –mléčně zbarvená  vodná disperze určená pro stavebnictví.

Objemový poměr mísení obou složek: tmel : tužidlo je 3 : 2. Možnost mísení  je též  2 : 1 nebo  4 : 3  (při poměru  4 : 3  je stěrka pevnější a samonivelizační.

Technický list 

 

Měrná jednotka

Požadovaná hodnota

Naměřená hodnota

Přídržnost k podkladu - beton

MPa

min. 1

1,5

 

Podmínky pro aplikaci

Nejvyšší přípustná vlhkost betonového podkladu nesmí překročit hodnotu 4 % hmot.   Trhliny a výčnělky zrn písku, mastné skvrny, skvrny po vosku a asfaltu na povrchu betonového podkladu musí být odstraněny rozpouštědly nebo mechanicky (vždy nejméně 24 hod. před lepením).

Betonové podklady musí být připraveny, zcela dohotovené (vyzrálé) a vyčištěné.   U takto připravených podkladů je třeba provést penetrační nátěr TUŽIDLEM “S” (dodává fa. VATLACH).  Objemový poměr mísení obou složek: tmel : tužidlo  je 3 : 2.,  možnost mísení  je též  2 : 1 nebo  4 : 3. Po krátkém promíchání řídkou směs vylijeme na podklad a rovnoměrně rozetřeme, pokud možno až do žádoucí tloušťky vrstvy v jedné pracovní operaci. Při nanášení ve více pracovních operacích pracujeme dále ještě na vlhkém podkladu ihned po dosažení pochůznosti. Pro tloušťky přes 10 mm může být tmel nastaven křemičitým pískem o velikosti zrn 1 – 2 mm. Podíl mísení 2 díly tmelu “S” a 1 díl písku.

Podlahové krytiny je možné pokládat až po úplném vyschnutí hmoty (doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teplotě místnosti a savosti betonového podkladu) tj. asi 10 – 24 hodin. Po této době je možné, je-li to třeba,  stěrku brousit.

Po napenetrování vrchní vrstvy lze stěrku ponechat jako konečnou poflahu, popř. natřít barvou na beton.

Tyto údaje vychází z našich dosavadních zkušeností a výzkumů. Zodpovědnost za úspěch vaší práce nemůžeme převzít, protože nemáme vliv na vaše zpracování a neznáme zpracovatelské podmínky v jednotlivých případech. V daném případě proveďte předem zkoušku.

 

Technické parametry:

 

 

Tmel  

Tužidlo

Pracovní teplota                            

min. + 12°C teplota podlahy

Vzhled

šedý prášek

bílá kapalina                              

Zpracovatelnost

10 – 15 min.

Balení

30 nebo 20 kg  

10 kg

Spotřeba

1 kg/m2 při 1 mm tloušťky vrstvy

Prodává se sada

30/20 nebo 20/10   tmel/tužidlo, možno přikoupit tužidlo

Pochůznost

60 min.

Skladování

Skladovat v suchu

chraňte před mrazem

 

 

Záruční doba

4 měsíce

4 měsíce

 

 

 

SKP 24.62.10  

SKP 24.30.11

 

Bezpečnost práce: 

Prášková složka je nebezpečnou směsí ve smyslu zákona 350/2011 Sb. (směrnice 1999/45/EHS). Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí  vážného poškození očí.  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Další údaje k bezpečnému používání viz bezpečnostní list.    

Kapalná složka není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na ni požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH).

Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kananalizace,  povrchových a spodních vod a do půdy.   Další informace viz bezpečnostní list.

 


© 2018 Vatlach - výroba lepidel a tmelu
Odkazy | Webdesign ABweb.cz